AKILLI BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ BİREYSEL TAŞIMA HİZMETİ ABONELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1-SÖZLEŞMENIN TARAFLARI

İşbu Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi bireysel taşıma hizmetleri abonelik ve kullanım sözleşmesi (sözleşme), bir taraftan Güllük Mahallesi Sağlık Caddesi No:1/B  Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile diğer taraftan, sözleşmenin ilgili bölümlerinde abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi (ABONE) arasında, aşağıda yer alan hükümler dâhilinde, iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası ABONE’ye verilmiştir.

 

MADDE 2 –SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ

Bu sözleşmenin konusu SAKBİS olarak adlandırılan Bisiklet Paylaşım Sistemine ait bisikletlerin, İşbu sözleşmede öngörülen koşullar altında ABONE'ler tarafından istasyonlardan kiralanması, teslim alınması, kullanımı, istasyona geri teslimi ve bunlara yönelik kullanım koşullarının düzenlenmesidir.

Madde 3- ABONELİK KAYDI

ABONE, abone merkezleri, www.sakbis.com.tr web sitesi, mobil uygulama, kiralama terminali ve SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin öngördüğü diğer başvuru kanalları aracılığı ile abone kaydı işlemlerini yapabilir. Abone kaydı işlemleri tamamlandığı takdirde, ABONE'lere bisikletleri kullanabilmeleri için gerekli olan Abone Kartı verilecektir. Abone kartları yalnızca başvuru yapan kişiye özel olup, abone kartı ve abonelikten doğan haklar (sözleşmede yer alan özel hükümler hariç) bir başkasına kullandırılamaz, devir ve temlik edilemez. Aksi durumda her türlü sorumluluk ABONE’ye ait olup, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ işbu sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. ABONE bu durumda SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nden herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ABONELİK KAYDININ SİLİNMESİ

Abonelik kaydı; ABONE'nin kendi isteği doğrultusunda ya da ABONE’nin kanunlara, teamüllere, genel ahlak kurallarına ve sözleşmeye aykırı davranışları neticesinde gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından silinebilir ve işbu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Kayıt silinmesi durumunda abonelik bedeli (sistem aktivasyon, bakım ve onarım bedeli), abone kart ücreti ve abone kartında kalan bakiye iade edilmez. ABONE, bu hususta herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Abone kartı içinde kalan bakiyenin kullandırılması ile ilgili Madde 6’daki hükümler geçerlidir.

MADDE 5- AKILLI BİSİKLET HİZMET SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİN BAĞLAYICILIĞI

ABONE, kartını kullanırken ve her bisiklet kullanımında SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile olan işbu sözleşme hükümlerine ve de işbu sözleşmenin eki olan “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Bireysel Taşıma Hizmeti Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”ne uymakla mükelleftir. ABONE, işbu sözleşme ve “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Bireysel Taşıma Hizmeti Abonelik ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde yer alan hüküm ve kuralları bilmediğini ileri süremez.

MADDE 6- ABONELİK VE KART GEÇERLİLİK SÜRESİ

Abonelik, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile ABONE arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren, aksi durum taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça 1 yıl süre ile geçerlidir. Aboneliğin aktif hale gelebilmesi için kart ücretinin ve sistem aktivasyon, bakım ve onarım bedelinin yatırılmış olması gerekmektedir. Sistem aktivasyon, bakım ve onarım bedeli her abonelik yenileme işlemi esnasında bir yıllık abonelik dönemi için Abone’den tahsil edilir. Abonelik; abonelik kaydı başvuru tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi ile otomatik olarak dondurulur ve işbu sözleşme hükümleri askıya alınır. ABONE, işbu sözleşmenin ve aboneliğin devamını istiyor ise abonelik kaydını yenileyebilir. Bu durumda yeni sözleşme düzenlenmez, var olan sözleşme hükümleri kaldığı yerden devam eder. Üyeliğini yenileyen abone var olan abone kartını ve kartında kalan bakiye var ise işbu bakiyeyi kullanmaya devam eder. Abonelik yenilenmez ise abonelik kartında kalan bakiye iade edilmez. Abone’nin üyeliği pasif hale getirilir ve yeni kredi yükleme işlemi yapılmaz. Pasif abone kartı içinde kalan bakiye bitinceye kadar abone kartı kullanılmaya devam eder.  Pasif abone kartının içindeki bakiye kullanıldıktan sonra kart dondurulur. Abone ileri bir tarihte abone kartını tekrar aktif hale getirmek istediğinde yıllık sistem aktivasyon, bakım ve onarım bedelini ödedikten sonra kartını aktif hale getirmiş olur ve yeniden kartına bakiye yükleyebilir. Abone kartını kaybeden üyeler kart bedelini ödedikten sonra yeni abone kartı alabilirler. Kaybolan abone kartı içindeki bakiye yeni abone kartının içine aktarılır.

MADDE 7- ABONE’NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ABONE, işbu sözleşme ve “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Bireysel Taşıma Hizmeti Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi” nde yer alan hüküm ve kurallara uymakla ve de işbu hüküm ve kurallar doğrultusunda akıllı bisikleti sağlam olarak teslim alıp, kurallara uygun kullanmak, sağlam ve kullanılabilir vaziyette teslim etmekle mükelleftir. ABONE tarafından kiralanan tüm bisikletlerin ABONE tarafından kiralandığı süre içerisinde (ve daha sonra ortaya çıkması halinde) gerek bisiklete, gerek ABONE' ye ve gerekse 3. şahıslara verilen her türlü zarardan ABONE sorumludur. ABONE tarafından kiralanan tüm bisikletlerin kullanımından doğan trafik cezaları ABONE 'ye aittir. Belirtilen durumlarda ABONE, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’den herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

ABONE, bisikletlerin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin müşteri hizmetlerine bildirecektir. Bisikletin arızasından dolayı istasyona dönemeyeceği durumda, ABONE'nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 2 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu ABONE’ye ait olacaktır. Bu süre içerisinde SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır.

MADDE 8- AKILLI BİSİKLET ABONELİK ŞARTI

ABONE olmak için işbu sözleşme ekinde yer alan “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Bireysel Taşıma Hizmeti Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde belirtilen vasıflara haiz olunması gerekmektedir. ABONE, abonelik formunda belirttiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve doğruluğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Talimatnamede yer alan vasıflara haiz olunmadığının ve de abonelik formunda bildirilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti durumunda SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından ABONE’lik iptal edilir ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

MADDE 9- ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ABONE’nin hak ve yükümlülükleri işbu sözleşme ve sözleşmenin eki olan “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Bireysel Taşıma Hizmeti Abonelik ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup ABONE, işbu sözleşme ve eki olan talimatname hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- GİZLİLİK

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılamaz. ABONE, abonelik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından bilgilendirme, kampanya vb. içerikli her türlü SMS ve elektronik posta gönderimine onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. SAKBİS Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemindeki bisikletler üzerinde GPS cihazı bulunmaktadır. ABONE, bisikletlerin kullanımı sırasında, GPS ile konum bilgilerine ulaşılmasına, buna ilişkin veri ve bilgilerin SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından depolanmasına ve 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- TEBLİGAT ADRESİ

Abone’ye yapılacak tebligatlarda sözleşmede belirtilen adres kanunen geçerlidir. ABONE, adres değişikliğini SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde işbu sözleşmede yer alan adresine yapılacak tebligatlar kanunen geçerli sayılacaktır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne yapılacak tebligatlarda www.sakbis.com.tr adresinde iletişim bölümünde yazan adrese yapılan tebligatlar yasal olarak geçerlidir.

MADDE 13- MÜCBİR SEBEPLER

T.C. yasalarında belirtilen mücbir sebepler dâhilinde, yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler işbu sözleşmeye de uygulanır.

MADDE 14- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler, sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ise Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda Sakarya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

ABONE, Üyelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra müracaat etmiş olur. ABONE, başvuru formunda yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE tarafından abone noktalarından bizzat yapılan başvurular, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından onaylandıktan sonra tamamlanır ve işbu sözleşme ve ekleri yürürlüğe girer. ABONE tarafından www.sakbis.com.tr web sitesi, mobil aplikasyon, kiosk vb. noktalarda yer alan diğer başvuru kanalları aracılığı ile yapılan başvurular ise; abonelik formunun eksiksiz doldurularak üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ve ABONE tarafından onay verilmesi ile tamamlanır ve işbu sözleşme ve ekleri yürürlüğe girer. Web sayfası, mobil aplikasyon, kiosk vb. sistemler üzerinden yapılan aboneliklerde SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Abone’den kimlik doğrulaması yapılması amacıyla şirket merkezinde, abone noktalarında veya SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin belirleyeceği ve yetkilendireceği diğer noktalarda kimlik ibrazı talep edebilir. Kimlik olarak T.C. Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport, öğrenci kimlik kartları geçerli olacaktır. Personel kimlik kartı, oda – dernek – vakıf vb. kartlar kabul edilmeyecektir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ işbu sözleşme maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne ait web sayfaları, SMS, mobil uygulama vb. yayın organları aracılığı ile yayınlanır ve kamuoyuna duyurulur.